Novinky

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 201 >>
Datum: 23.2.2018 čas 13:31:17
Požár - průmyslové haly 19
V Mochově hoří v bývalých mrazírnách.
více na...
Datum: 18.2.2018 čas 10:52:05
Požár travního porostu 17
požár na Šibáku.
více na...
Datum: 14.2.2018 čas 18:49:25
Požár nízké budovy 16
Požár v železniční stanici Lysá nad Labem.
více na...
Datum: 28.2.2018 čas 21:19:58
140. let Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem.
..."Jen ten, kdo je bezmezně oddán hasičské myšlence solidarity a pomoci bližnímu, ten, kdo dokáže potlačit svou sobeckost a obětovat své pohodlí pro blaho celku, ten, kdo je připraven pomoci druhému v nouzi a každém čase, ví, co práce, úspěchů, ale též neúspěchů, se za 140 lety společné dobrovolné práce v Lysé nad Labem skrývá..."

Na základě Zákoníku zemského království Českého, O zakládání dobrovolných hasičských sborů, vydalo tehdejší Obecní zastupitelstvo Lysé nad Labem tzv. Prohlášení k občanstvu za účelem zřízení hasičského sboru. Za příkladem jiných měst bylo učiněno obecním zastupitelstvem Vyzvání ku přihlášení se členů ke sboru, který, co dobrovolný sbor hasičský, se ve městě zříditi měl. Obec, co protektor sboru, uvolila se poříditi výzbroj a zjednání stejnokroje z režného plátna. Zároveň byly podány Stanovy ku schválení vysokému C. K. místodržitelství, které dne 9. srpna 1878 schváleny byly, a načež se volby velitele a cvičitele provedly.

Stěží si kdo v té chvíli uvědomil, že právě byly položeny základy velmi silné organizace s dobrovolným závazkem poskytnutí pomoci svému bližnímu.

Od těch dob prošel vývoj naší země od císařství k demokratické republice.
Dobrovolný hasičský sbor v Lysé nad Labem prošel celou řadou vývojových období.
Připomeňme si dnes tato dlouhá období jen krátce: doba předválečná, první světová válka, meziválečné období, druhá světová válka, poválečná doba, znárodnění, normalizace, 80. léta, sametová revoluce, porevoluční doba, demokracie...

Tato období většinou nebyla nikterak příznivě nakloněna dobrovolným hasičům. A to z celé řady různých, ať už ekonomických, politických, nebo i jiných důvodů. Ty důvody jsou poměrně přesně popsány ve sborové kronice. Přes všechny tyto letité těžkosti si Sbor dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem vždy dokázal najít své pevné místo v životě města.

Dobrovolným hasičům v Lysé nad Labem se totiž po celá ta dlouhá léta dařila nesmírně důležitá věc. Tou věcí je správné personální obsazení všech funkčních míst ve sboru, od vedoucích funkcionářů, až po řadové hasiče u proudnic. A to, mnohdy, opravdovými nadšenci pro společnou věc. I přes, a to velmi často, rozdílné i bouřlivé názory jednotlivců, se hasiči vždy nakonec dokázali společně shodnout a respektovat konečné rozhodnutí většiny.

Nelze dnes vyjmenovat všechna významná jména, už proto, abychom na někoho třeba nezapomněli a nezpůsobili tak nechtěně mrzutost, ale přesto: Jan Straka, Karel Velach, Emanuel Heide, Karel Seidl, František Tangl, František Maglen, Antonín Čermák, Josef Simon, Edmund Beran, Ludvík Lesinský, Václav Fišer, Václav Souček, František Zíta, Josef Havlín, Josef Lelek, Karel Merunka, Václav Žantovský, Vladimír Tuzar, Miroslav Pastrňák, Lubomír Horáček, Jaroslav Minařík, Jaroslav Bezucha, Jaroslav Kodera, Josef Světlý, Rudolf Lokšík, Vítězslav Svoboda, Antonín Pleskač, František Procházka, Josef Hlaváček, Jaroslav Šubrt, Antonín Fiala, Miroslav Konečný, Zbyněk Konečný, Petr Šácha, Jirka Zima, Roman Zima, Jindřich Ziegelheim, Jiří Ziegelheim, Luděk Urban, Vladimír Juříček, Jiří Fišer, Pavel Stříbrný, Jenda Hůja, Pavel Kostroun, Pavel Nádvorník, Petr Nádvorník a celá řada ostatních, včetně jmen našich členek, např. Barochová, Mejzrová, Žantovská, Krejčíková, Labutová a mnoho dalších...

V budoucnu je třeba činy těchto velmi obětavých lidí připomínat mladším generacím a nadále ctít jejich odkaz a jejich památku. Zastavme se na tomto místě společně na chvilku a vzpomeňme všech těch, a třeba i bezejmenných hasičů, kteří se dnešních dní již nedožili... "Těm, kdož šlechetnému úkolu svůj život zasvětili, těm, kdož s nasazením života se proti živlu postavili, těm patří náš dík a jejich jména do kronik". Tak zní nápis na památníku v areálu naší hasičské zbrojnice... Čest jejich památce!

To, co znamenal Sbor dobrovolných hasičů v minulosti, od svého založení, pro občany města a nejbližšího okolí, jak zasahoval do veřejného života po stránce duchovní, kulturní, společenské, podpůrné i dobročinné. Co znamenal pro rozvoj dobrovolného hasičstva v Čechách, popisují nejen zažloutlé stránky kroniky Sboru, ale je i pevně zapsáno v mysli občanů Lysé nad Labem. Kdokoliv se mohl a může vždycky spolehnout na nezištnou pomoc hasičů. Ať už při akutním ohrožení života či majetku, nebo třeba při různých jiných událostech. Hasiči se tak ve městě skutečně zapsali, po mnohé generace, do povědomí občanů svou nesmírnou obětavostí, nezištností a dobrovolností.

Současná výjezdová Jednotka Sboru dobrovolných hasičů se svým vybavením a odbornou způsobilostí členů může směle měřit s kolegy z profesionálního Hasičského záchranného sboru ČR, kteří mají pro svou práci úplně jiné podmínky. Zřizovatelem jednotky je Město Lysá nad Labem a jednotka je financována z rozpočtu města. Jednotka je zařazena do kategorie jednotek pod označením JPO II, s časem výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu! V denní i noční době! Profesionálové s touto jednotkou počítají a plně ji využívají v případě potřeby řešení událostí nejen v Lysé nad Labem a jejím okolí, ale v celé západní části bývalého okresu Nymburk, a často, při velkých požárech, i mimo něj. Do výjezdové jednotky je aktuálně zařazeno celkem 30 hasičů. Počet výjezdů se ročně pohybuje okolo číslovky 100 - 150! Spektrum zásahů je široké. Týká se zejména likvidace požárů, ale i jiných mimořádných událostí, dopravních nehod na pozemních komunikacích, technických zásahů, úniků látek... Mezi největší události jistě patří požáry velkých průmyslových a zemědělských objektů například Akuma Mladá Boleslav, Faurecia Mladá Boleslav, Mrazírny Mochov, Zemědělské sklady Ostrá, Zemědělské zásobování a nákup Nymburk, Zemědělské družstvo Přední Lhota, bývalá "Morušárna" na Řehačce, požáry výškových budov v Lysé nad Labem, Čelákovicích, Milovicích, požár v podniku Kovona Lysá nad Labem, požár motorestu na dálnici D 10...Mimořádně náročná byla i záchrana osob, které spadly do zásobníku sypkých materiálů v bývalém podniku Prefa, dokonce opakovaně. Ne vždy tyto zásahy končí šťastně... Nesmírnou obětavost a nasazení projevili hasiči při opakovaných povodních a to nejen na území okresu Nymburk, ale i mimo něj, např. v Hrádku nad Nisou nebo v Zálezlicích. Výjezdová jednotka vrací do rozpočtu města každoročně nemalé finanční prostředky získané např. z náhrad za zásahy při dopravních nehodách na pozemních komunikacích, nebo v podobě cílených dotací na nákup věcných nebo technických prostředků.
Činnost celého dnešního Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem je poměrně dobře zmapována na webových stránkách odkaz i na sociální síti Facebook. To znamená, že majitelé internetového připojení se mohou na těchto místech pomocí počítače podrobně a průběžně seznamovat s činností nejen výjezdové jednotky, ale i celého sboru. Zájemci zde mohou otevřít i obsáhlou galerii s množstvím zajímavých obrázků. Pojďte tedy a nahlédněte do hasičských stránek! Jistě budete překvapeni, co je nového a jak je činnost hasičů rozmanitá a různorodá. A kolik hodin dobrovolné práce, bez nároku na odměnu, dobrovolní hasiči každoročně pro občany města Lysá nad Labem provádějí.

Samozřejmostí je pro hasiče pokračování všech činností tak, jak na ně byli v minulosti zvyklí. Preventivně výchovná činnost. Práce s dětmi. Ta je jedna velká samostatná kapitola. Práce s hasičskými seniory. Hasičská dechová hudba s tradicí a obrovským úspěchem nejen doma, ale i v zahraničí. Taneční hudba. Ale i ostatní veřejně prospěšná, propagační a spolková činnost. Stálá expozice s historickými stříkačkami ve vestibulu Základní školy Komenského. Pomoc městu i spolkům s organizováním celoměstských akcí pro občany např. lampionový průvod, novoroční ohňostroj, přivítání Adventu, atd. Zajištění asistence při sportovních akcích. Veslařské závody na Labi. Biatlon Ostrá. Tradičně hasiči pořádají oblíbené jízdy Mikuláše s čerty. Velmi žádaný je i tradiční hasičský ples. A tak bychom mohli dále pokračovat ve výčtu mnoha odpracovaných hodin. Bezmála 130 hasičů členské základny se má co ohánět!

A pohled do budoucnosti? Věřme, že stejně jako naši hasičtí předkové, a to již v roce 1950!, snili o Hasičském domě v Lysé nad Labem, tak ani dnešní generace dobrovolných hasičů města, na tento, nikdy neuskutečněný sen, nezapomněla. Tato myšlenka v hasičích žije dál a oni věří, že se pro dobrovolný hasičský sbor v Lysé nad Labem, již konečně, najdou finanční prostředky a hlavně vůle konšelů na radnici a podaří se tak, po dlouhých letech čekání, zajistit pro hasiče moderní zázemí, odpovídající dnešním potřebám. A to v podobě nové, moderní a vybavené hasičské zbrojnice. A tím splnit jakýsi dluh nejen hasičským předkům, ale i všem občanům města Lysá nad Labem. Hasiči dosud obývají zbrojnici, kterou si sami postavili. Na místě , které vzniklo po zbourání tzv. "Panských stodol". Stavební materiál získaný ze stodol hasiči očistili a použili při stavbě. Práce vždy prováděli zdarma a ve svém volném čase. Hasiči jsou, naštěstí, vlastníky nemalého nemovitého majetku v podobě pozemku v areálu dnešní hasičské zbrojnice! Pozemek před mnoha lety sami zakoupili z finančních prostředků Sboru. Tedy tzv. "ze svého". Ne z rozpočtu. Prostředky na koupi získali především pořádáním tehdejšího "Bakuse", opakovaným sběrem železného šrotu, výběrem příspěvků, ale např. sbírkou mezi jednotlivými členy. Mnohdy obyčejnými lidmi, kteří měli hluboko do kapsy... Zakoupili ho s úmyslem na něm stavět svou hasičskou zbrojnici. S tím úmyslem ho i nadále drží ve svém vlastnictví. Hasiči naštěstí dodnes vlastní Kupní smlouvu na koupi pozemku, řádně okolkovanou, zaevidovanou a podepsanou JUDr. Lepičem. Stavba nové hasičské zbrojnice je ale pro město Lysá nad Labem, i přesto, že je dnes tzv. Obcí s rozšířenou působností, velké sousto. Je prostě nad jeho finančními možnostmi. Podaří se tedy, po mnohých jednáních, sdružit finance města Lysá nad Labem, Středočeského kraje, České republiky či Evropské unie? Hasiči sami s různými dotacemi - na stavbu, na rekonstrukci, na nákup nové mobilní požární techniky, opakovaně na přicházejí na radnici. Bohužel z mnoha důvodů ale dosud nikdy nedošlo ke správnému, či včasnému zúřadování žádosti o dotaci a ke konečnému výsledku. A tak se nová technika a nové, či opravené hasičské zbrojnice objevují napříč naší republikou, třeba i v těch nejmenších obcích. Ne tak ale v Lysé nad Labem...

Spolupráce s vedením města Lysá nad Labem je ale přesto dlouhodobě, po mnohé generace, na velice slušné úrovni. Přece jen: O peníze jde vždy na prvním místě! A tak poděkování hasičů musí směřovat zejména na radnici, kde sedí mnozí konšelé, kterým jde o zajištění bezpečnosti všech občanů města. Bezpečnost mají opakovaně jako jeden z bodů volebních programů.Napříč v politickým spektrem. Sedí tam ale i tací konšelé, kteří hasičům z různých důvodů moc nepřejí a tak se mnohdy nedaří prohlasovat potřebná rozhodnutí...

Milí čtenáři, chápejme tento můj příspěvek, jako projev díků všem členům sboru. Všem těm, kteří se aktivně nějakým způsobem podíleli, či dosud podílejí, na pokračování obrovské dobrovolné hasičské tradice v Lysé nad Labem! Velké poděkování patří také rodinám všech našich členů. Manželkám i přítelkyním. Nemají to s hasiči mnohdy jednoduché. Ať se to někomu líbí nebo ne, bez jejich podpory by nebyla činnost dobrovolného hasičského sboru možná.

Do budoucnosti života sboru zbývá vyslovit přání, ať se daří současné hasičské generaci výchova budoucích nástupců. Ať se daří výchova mladších členů sboru k odpovědnosti a k úctě ke sboru. K tradičním hodnotám našeho státu a naší demokratické společnosti.

Ať hasičský spolkový prapor spolu se Svatým Floriánem, patronem všech hasičů, jsou ochranou i strážcem zároveň, úspěšné a zdravé budoucnosti Sboru dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem!

Těším se nashledanou s vámi se všemi v sobotu dne 5.5.2018 na Výstavišti Lysá nad Labem na celoměstských oslavách 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem.

Jiří Zima, v.r., starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem
únor 2018


Datum: 27.1.2018 čas 15:03:25
Požár odpadu 13
Půlnoční požár odpadu na Kačíně.
více na...
Datum: 26.1.2018 čas 14:36:12
Požár nízké budovy 12
Požár v Riegrově ulici byl planý.
více na...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 201 >>
Designed & Code created by www.OandD.cz Valid CSS!